Canh tác hữu cơ là canh tác không dùng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất. Đó là sử dụng các yếu tố tự nhiên như một phương pháp sản xuất cây trồng và vật nuôi liên quan đến nhiều hơn việc lựa chọn không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, sinh vật biến đổi gen, kháng sinh và hormone tăng trưởng, đó là một hệ thống toàn diện, bền vững.

 đọc thêm…